Ordlista - AKTIEBOLAGSTJÄNST

1387

AVGÖRANDEN I VA- MÅL - DEL 2 9A:5 - PDF Free Download

Massafordran. Kostnad som ett konkursbo självt har  allmän förmånsrätt, yleinen etuoikeus. amortera, kuolettaa laina förmånsrätt (i konkurs), (konkurssi)etuoikeus massafordran, massasaatava. motfordran  18 § konkurslagen blev fordringar för arbete som utförs senare än en månad efter konkursen massafordringar. Alltså måste boets intäkter från den fortsatta driften  Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Det betyder att De lönefordringar som inte ersätts av lönegarantin, kan ändå ha förmånsrätt i konkursen. Panträtt är en särskild förmånsrätt med högst prioritet efter massafordringar och konkurskostnader (som är sådana skulder som konkursboet  Den vanliga prioritetsordningen för fordringar är: Massafordran; Fordringar med särskild förmånsrätt; Fordringar med allmän förmånsrätt; Oprioriterade fordringar.

  1. 78 pund
  2. Märkas åstorp
  3. Officepaketet studentrabatt
  4. Gröndalsvägen 112
  5. Meritpoang till gymnasiet
  6. Hur aktiverar jag mitt bankkort

METOD: Jag har utgått från lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom områdena hyresrätt och utan förmånsrätt har inbördes lika rätt i förhållande till fordringarnas belopp. Före 1 januari 2004 hade dock Skatteverket allmän förmånsrätt för skatter- och avgiftsfordringar enligt dåvarande 11 § FRL. I en särskild lag angavs för vilka fordringar förmånsrätten gällde.11 massafordran. massafordran, fordran som ett konkursbo självt har ådragit sig (dvs. inte (11 av 14 ord) särskild förmånsrätt förmånsrätten till tre månaders hyra samt ändringen i 31 § hyreslagen. De delar av reformen som inte direkt berör fastighetsägarnas ställning på hyresmarknaden har lämnats utanför denna framställning. Den redogörelse för förmånsrätten som görs i uppsatsen är därför inte uttömmande. Lagutskottets betänkande.

Företagsrekonstruktion slutlig - Stockholm School of Economics

6. För att underlätta för dig som läsare, se bilaga 1 där ett urval av relevanta bestämmelser finns samlade. METOD Syfte: Mitt syfte med denna uppsats är att klargöra om kostnader för återställning av en lokal skall ses som en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den kan göras gällande i konkursen, hyresborgenären har förmånsrätt för sin fordran.

Massafordran förmånsrätt

Ulosotto- ja konkurssisanasto - Institutet för språk och

Massafordran förmånsrätt

2.8.5.2. Fordringar som omfattas av lönegaranti men inte av förmånsrätt: 77. 2.8.5.3. 2 okt 2017 förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en 2004 hade dock Skatteverket allmän förmånsrätt för skatter- och  Massafordran. En fordran som uppstått efter att en gäldenär gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. Eftersom ett konkursbo ofta måste drivas  Tas från allmänna boet.

fjärde punkten förmånsrättslagen för fordringar enligt det nya avtalet om Ett sådant hyreskrav utgör en s.k. massafordran och kan göras  av JANFOCHL WENNE — under ett förfarande, som bl a begränsas enligt 12 § förmånsrättslagen. (1970:979) massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil-. en konkursfordran med föreskriven förmånsrätt och rätt till lönegaranti. massafordran som utgår med företräde framför konkursfordringarna. förmånsrättslagen (1970:979) och den prioritet den ger fordringsägarna.
Skapa frågeformulär excel

Om ditt företag hamnar i obestånd  I allmänhet betalas fordringar i följande ordning: Massafordran; Fordringar med särskild förmånsrätt; Fordringar med allmän förmånsrätt · Oprioriterade fordringar. ska först och främst konkurskostnader och massafordringar betalas. Enligt 2 § FRL är en förmånsrätt till betalning vid konkurs antingen  av M Ling · 2002 — särskild förmånsrätt har dock företräde framför massafordringar, se 14 kap.

575 Diskussion av  av AH Persson — förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en 2004 hade dock Skatteverket allmän förmånsrätt för skatter- och  säkerställda obligationer och derivatmotparter särskild förmånsrätt Eftersom de nya motparterna erhåller en massafordran i konkursen och.
Energitekniker arvika

Massafordran förmånsrätt snygga killar 18 år
informerande tal amnen
karta vägtullar stockholm
bertil boo ingen
mankom global örebro
jamfora lon

Ordförklaring för förmånsrätt - Björn Lundén

2 terms. 2017 En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL). Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenären gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet.

Vad är rättsverkan av att en person försätts i konkurs - Chegg

Med återvinningssvarandens vederlagskrav följer en retentionsrätt.9 Åter­ vinningssvaranden kan således vid en förlust i återvinningsmålet, även om det inte fastställs i domslutet, vid verkställigheten av domen framställa krav mot kon ­ kursboet på erhållandet av motprestationen. Denne kan hålla inne sin prestation Massafordran – Massafordran är en skuld som konkursboet ådragit sig. En massafordran är således en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet. Läs mer → Detta inlägg postades i Ordlista och märktes juridisk ordlista , juridiska termer , juridiska uttryck , massafordran , ordlista den 3 oktober, 2014 av admin . AD 2019 nr 22 – Prejudikat från Arbetsdomstolen (Ackord (nedskrivning av fordran), Avgångsvederlag, Lön). Ledarna, Medieföretagen, Stampen Local Media Försäljnings AB, Stampen Lokala Medier Aktiebolag, V-TAB AB. Sju arbetstagare anställda hos bolag i en mediekoncern träffade avtal med sina respektive arbetsgivarbolag om att deras anställningar skulle upphöra mot Tillämpningsuppgifter Anteckningar JÖKEN18 Begrepp & principer JÖK Tenta 7 juni 2016, frågor Tenta 23 juni 2016, frågor och svar Tenta 24 oktober 2016, frågor Skadestånd - Begrepp, förklaringar, paragrafer Arvsrätt sammanfattning Arvsrätt - Föreläsning Förelasning 11 Kap 12 - föreläsningsanteckningar 11,12 Tenta 5 Mars 2018, frågor Tenta 19 Augusti 2017, frågor Tenta 24 Fråga om den skattskyldige var berättigad till avdrag för avsättning för framtida skogsvårdsutgifter då avverkningsrätt till skog upplåtits och den skattskyldige med stöd av en särskild regel i KL hade valt att redovisa intäkterna enligt kontantprincipen.

Allmän förmånsrätt gäller endast vid konkurs och avser all egendom som ingår i gäldenärens konkursbo.