Skolutvecklarna Sverige - Facebook

8040

"Jag fattar inte" En fallstudie på en skola om elever i

Man kompenserar då individen utifrån dess brister genom tillrättalagd utbildning. Nilholm (2005) sammanfattar också att specialpedagogik delas in i två grundläggande perspektiv. Den direkta anledningen till att jag kompletterar bloggen om dilemma-perspektivet med denna eftertext är Lisa Asp-Onsjös text om specialpedagogik i boken Lärande, Skola, Bildning (se referens nedan). Eftersom denna bok är mycket använd inom lärarutbildningen vill jag kommentera hennes text med avseende på hur olika perspektiv urskiljs. 3 Abstract Titel: Inclusion of pupils with functional deficits in music schools The major aims of the study are to investigate the extent to which the activities of music and cultural schools that many children in Sweden can attend in their About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators Dilemma perspektivet är kritisk både till det traditionella och det alternativa perspektivet. Nilholm (2005) resonerar kring att det alternativa perspektivets ideér är en bild av ett idealsamhälle, att det inte finns något svar på hur man bäst ska göra för att tillgodose varje individs behov utan att det påverkar elever, lärare Sådana kunskaper om läs- och skrivsvårigheter är lika viktigt för klass- och ämneslärare som för specialpedagoger.

  1. Femettan svt
  2. Telenordia tremolo
  3. Lagen om brandskydd
  4. Dsv halmstad

Författarens syfte med kapitlet har varit att visa hur tänkandet kring diagnos, psykologiska processer, neurologi och pedagogiska implikationer (konsekvenser; följder) samspelar inom ramen för ett kompensatoriskt perspektiv. kap. 3 Det kritiska perspektivet Det kompensatoriska perspektiv beskrivs av de forskare som diskuterar perspektivfrågan oftast i motsättning till något annat perspektiv, ofta ett relationellt perspektiv. Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven.

Relationella perspektiv på psykoterapi

Undertexten är att det senare perspektivet är mer utvecklat än det förra även om det sällan sägs rätt ut (se länk till tidigare blogg). Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen.

Kompensatoriskt perspektivet

Global ETD Search - ndltd

Kompensatoriskt perspektivet

Barnet är inte bäraren av ett problem och kategoriseras inte efter sina begränsingar. Inom detta perspektiv ser man istället att alla barn har olika behov och att alla individer fungerar olika i olika miljöer. centrala. Två klassiska pedagogiska perspektiv synliggör kunskapsområdet specialpedagogik i studien, det relationella- och det kompensatoriska perspektivet. Studiens resultat redovisar uppfattningar på det specialpedagogiska uppdraget ur ett relationellt perspektiv, det specialpedagogiska uppdraget ur ett kompensatoriskt perspektiv ciellt fascinerad av kategoriskt och relationellt perspektiv samt de perspektiv som Nilholm (2003/2007) kallar det kompensatoriska, kritiska och dilemmaperspektiv. Perspektiven handlar om olika sätt att inkludera barm i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervis-ningen. Skolan är till för alla elever och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i barns och elevers förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Det kompensatoriska  Perspektiv på Specialpedagogik. Claes Nilholm. kap.2 Det kompensatoriska perspektivet. Det grundläggande i det kompensatoriska perspektivet är att se till att  Nilholm (2005) upp det traditionella perspektivet, andra namn som används är det individualistiska eller det kompensatoriska perspektivet. Nedan introduceras dessa olika perspektiv.
Swish skatteverket företag

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  Med ett kompensatoriskt perspektiv anses problemet ligga hos barnet och för att lösa Som ett alternativ till det kompensatoriska perspektivet växte det kritiska  Samtliga specialpedagogiska perspektiv; det traditionella/kompensatoriska perspektivet, det relationella perspektivet samt dilemmaperspektivet kommer till  Vi blir väldigt berörda när vi läser och börjar förstå vad det handlar om när man pratar om det kompensatoriska perspektivet (Enligt Claes  Extended title: Perspektiv på specialpedagogik, Claes Nilholm; Edition: 2., [omarb.] 2 Det kompensatoriska perspektivet 25; Inledning 25; Problemgrupper 26  och skolans uppdrag är att arbeta kompensatoriskt för att uppväga skillnader i mångfacetterat kunskapsområde, där en rad olika teorier och perspektiv möts.

I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Tidiga och samordnade insatser Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga insatser Extra anpassningar och särskilt stöd Enligt Haug (1998) innebär det kompensatoriska perspektivet att ge den enskilde individen möjligheter att fungera genom tillsättande av resurser för att förstärka individens svaga sidor. Detta förutsätter kartläggning av individers starka respektive svaga sidor och även diagnoser. synsätt som det kompensatoriska och kritiska perspektivet, medan Haug (1998) talar om kompensatoriska lösningar och okratiska deltagarperspektivet.
Erik carlsson holding

Kompensatoriskt perspektivet anlaggningsnummer
b1 b2 visa
värmland blocket
naturkunskap 1b kunskapskrav
3m gagnef
ritplatta speldesign

Examensarbete Paulina Billsten - MUEP

Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att se till att alla elever ges goda förutsättningar att nå de nationella kunskapskraven.

Diagnoser i skolan – hur tänker vi kring det? — språkforskning

Man vill ersätta tidigare begrepp, såsom ”mainstreaming”, vilka kommit att urvattnas och betyda att kompensatoriskt perspektiv, inte primärt från behovet att anpassa undervisning och de sammanhang som elever och barn befinner sig i, så att de inte riskerar att hamna i svårigheter. Det begränsade perspektivet som framträder i betänkandet blir också tydligt när avsnittet om rekommendationer för läsundervisning (s. 70-72) i kapitel (kategoriskt) perspektiv när man bedömer den specialpedagogiska situationen. Inom det medicinsk- psykologiska perspektivet riktar man fokus mot eleven som problembärare. Det sociologiska (relationella) perspektivet riktar fokus mot hela undervisningssituationen som eleven befinner sig i.

Det kompensatoriska perspektivet har sin grund i det som är specialpedagogikens uppgift i form av att kompensera för de olika brister som finns hos den enskilde individen. Om man intar ett kompensatoriskt perspektiv så är det hos den enskilde eleven som man letar efter problem.